Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

KÖZLEMÉNY - a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

2024.03.11. 13:54

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülő gyermekek szüleit.

 

  1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1./ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a  Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott óvodában lehet. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodába történő jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében  lakik. A felvételről, átvételről az igazgató dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az igazgató dönt.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2024. május 2. napjától 2024. május 7. napjáig tart.

3. Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével és benyújtásával történik. A szülő a jelentkezési lapot letöltheti a www.szombathely.hu honlapról, illetve átveheti az óvodában, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A jelentkezési lapot elektronikusan vagy személyesen lehet benyújtani az óvodához. 

              A beíratáshoz szükséges alábbi dokumentumokat a beiratkozáskor kell bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

     Be kell mutatni továbbá:

  • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén igazolni kell, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén;
  • a gyermek TAJ kártyáját.

4. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott időpontig, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti.

5. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett (3 éves óvodakötelezett) gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az igazgatót.

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bek. a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

7. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okiratuk szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudják fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a tényt közölni kell az igazgatóval és a szakvéleményt be kell mutatni.

8. Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvodák:

  • Szombathelyi Napsugár Óvoda 9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 26/a. Tel: 94-501-748
  • Szombathelyi Pipitér Óvoda 9700 Szombathely, Bem József u. 9/c. Tel: 94-501-541

9. Az óvodák kötelező felvételi körzetéről a www.szombathely.hu oldalon, illetve a beiratási plakáton tájékozódhatnak a szülők.

10. Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határideje 2024. június 5. napja. A döntést a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda igazgatója:
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, kötetlen formában,
b) kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének magadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést a döntésről.

11. Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél. (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)

12. A MATE MERŠIČ MILORADIČ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A.) köznevelési szerződés alapján horvát nemzetiségi nevelést biztosít Szombathely óvodásai számára. Az óvoda felvételi körzete Szombathely város közigazgatási területe és a környező települések.

Az óvodában a beiratkozás időpontja: 2024. április 24 – 25. (szerda- csütörtök) 8.00-17.00 óra 

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kapcsolódó letölthető tartalom (4)

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2024.03.11. 14:09