Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

2023.10.09. 14:35

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

 

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatali  kapu (böngészős) rövid név (hivatali tárhely): SZMJVPH
KRID azonosító: 602010709

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatali  kapu (gépi letöltés) rövid név (hivatali tárhely): SZHELYPH
KRID azonosító: 628508398

Az elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége:

  • telefonos elérhetőség: 94/520-256
  • elektronikus levélcím: eugyfelszolgalat@szombathely.hu

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, azt a Hivatal biztonságos kapcsolattartási címére kell küldeniük.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek:
azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi, olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető, olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja, olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.
Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan, az alábbi három eset kivételével!
Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének - üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget, az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg, vagy tartósan nem érhető el, az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E- ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy
gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.
A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. A SZÜF a https://www.magyarorszag.hu címen érhető el.

Elektronikus azonosítás:
Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását. Minden más esetben kizárólag elektronikus azonosítást követően lehet elektronikusan ügyet intézni.

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus benyújtása
Hivatalunk az alábbi ügyek esetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét:

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy  joghatályosan ePapír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetése

Illeték
Elektronikus eljárás kezdeményezése esetén az eljárási illeték Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10918001-00000003-25300249 számú számlájára fizethető meg. 
Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az érkeztető azonosító vagy az iktatószám szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: fellebbezés) feltüntetni. 
Születési névváltozás esetén az eljárási illeték Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000 számú számlájára fizethető meg.

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási költség előleg
Elektronikus eljárás kezdeményezése esetén az eljárási illeték Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 10918001-00000129-17260008 számú számlájára fizethető meg. 
Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az érkeztető azonosító vagy az iktatószám szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: IPAR, VADKÁR ELŐLEG) feltüntetni.

Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

Elvárt biztonsági szint 
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény vhr. 8. § (1) szerint): 2-es szint. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknál magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg.

Rendelkezésre állás
A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:
A hivatal vállalja, hogy hétfőtől péntekig 24 órában 98 %-ban biztosítja a rendszer és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét. A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

Rendszeres karbantartások
A Hivatal a rendszeres karbantartásokat lehetőség szerint a rendelkezésre állási időn kívül végzi el. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Tervezett üzemszünetek bejelentése
Az egyes szakrendszerek tervezett karbantartásáról a Hivatal az ügyfeleket előzetesen tájékoztatja. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)
Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:
az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét, ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézés felületén és a magyarorszag.hu felületén is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézéshez megadott adataik az „Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kerülnek kezelésre.

Vissza az előző oldalra

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.10.09. 14:35