Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

2023.06.17. 15:01

A bizottság összetétele és feladatai:

 

Létszám: 9 fő 

 

Elnök: Tóth Kálmán, városi képviselő

 

Tagok:

 1. Illés Károly, városi képviselő
 2. Kopcsándi József, városi képviselő
 3. Palágyi József, külső tag
 4. Németh Ákos, városi képviselő
 5. Szuhai Viktor, városi képviselő
 6. Balogh Péter, nem képviselő tag
 7. Kántás Zoltán, nem képviselő tag
 8. Németh Vanessza, nem képviselő tag

Feladatok: 

1. A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság városstratégiával kapcsolatos feladatkörében eljárva:

 • szakmai szempontból véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelettervezeteket;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek vagy a tanácsnokok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít városstratégiai kérdésekben;
 • közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos stratégiai jellegű feladatok meghatározásában;
 • véleményezi az önkormányzat és a Hivatal stratégiai jellegű fejlesztési elképzeléseit;
 • véleményezi az önkormányzat vagy intézményei által benyújtásra kerülő európai uniós, és egyéb pályázatokat;
 • véleményezi az önkormányzat által az éves költségvetés terhére megrendelt megvalósíthatósági és szakértői tanulmányokat;
 • polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi a feladatköre szerinti költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, egyéb alapdokumentumait;
 • közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában;
 • véleményezi a településszerkezeti koncepciót;
 • véleményezi a településszerkezeti tervet, a városi építési szabályzatot és a szabályozási tervet;
 • véleményezi a rész szabályozási terveket és az építési szabályzatokat;
 • figyelemmel kíséri a rendezési tervek végrehajtásának menetét, kezdeményezheti módosításukat;
 • véleményezi a közterületek rendjének kialakítását;
 • figyelemmel kíséri a város-rekonstrukciót, a műemlék, illetve műemlék-jellegű ingatlanok hasznosítását;
 • javaslatot tesz a Közgyűlésnek a helyi építészeti értékek védetté nyilvánítására, illetőleg megszüntetésére;
 • előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat;
 • javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt előirányzatok felhasználására;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít városfejlesztési és városrendezési kérdésekben;
 • véleményezi a közlekedést érintő koncepciókat;
 • javaslatokat tesz az önkormányzat tulajdonába tartozó közlekedési létesítmények felújítására, korszerűsítésére, a költségvetési előirányzatok felhasználására;
 • részt vesz a közlekedéssel kapcsolatos pályázatok kiírásában, azok elbírálásában;
 • szakmai kapcsolatot tart az utak és hidak, valamint a vasutak kezelőivel, fenntartóival;
 • javaslatot tesz a város közlekedési koncepciójának korszerűsítésére, aktualizálására;
 • figyelemmel kíséri a közlekedés helyzetét, az utak és hidak állapotát és erről a Közgyűlést évenként tájékoztatja;
 • állást foglal a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban, dönt a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésekben;
 • a Közgyűlés, polgármester, alpolgármesterek, a tanácsnokok és a bizottságok kezdeményezésére véleményt nyilvánít közlekedési szakmai kérdésekben;
 • véleményezi a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztést;
 • javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására;
 • javaslatot tesz zajvédelmi szempontból terület védetté nyilvánítására;
 •  kezdeményezi a zajvédelem érdekében csendes övezet kialakítását;
 • véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását;
 • véleményezi az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabály-tervezeteket;
 • javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására;
 • javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és helyreállítására;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnokok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít a környezet- és természetvédelmi kérdésekben;
 • véleményez minden településfejlesztési tevékenységet környezetvédelmi szempontból;
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes természet- és környezetvédelmi szakhatósággal;
 • javaslatot tesz a közterületek bontás utáni helyreállítása tárgyában önkormányzati rendelet alkotására, módosítására.
 • jóváhagyja az utak téli üzemeltetési tervét;
 • jóváhagyja a Partnerségi Szabályzatot illetve módosítását;
 • figyelemmel kíséri az Önkormányzatnál és a Hivatalnál az informatika területén megjelenő jogszabályok végrehajtását;
 • javaslatot tesz a Közgyűlésnek a várost érintő informatikai kérdések megoldása tárgyában, amennyiben azok a város informatikai fejlődését érintik;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnokok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít informatikai kérdésekben.

 2. A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság sporttal kapcsolatos feladatkörében eljárva:

 • véleményezi a város által támogatott nagy rendezvények programtervezetét, költségvetését és részt vesz azok szervezésében;
 • közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendelettervezetének előkészítésében;
 • javaslatot tesz a helyi sportfeladatokra, azok fejlesztési célkitűzéseire, előkészíti a városi sportkoncepció tervezetét;
 • javaslatot tesz a diáksport, rekreáció, élsport, az utánpótlás-nevelés, természetjárás, sportturizmus fejlesztésének támogatási feltételrendszerére;
 • véleményezi a sporttal kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket;
 • véleményezi a Közgyűlés napirendjére kerülő, a sport területét érintő előterjesztéseket;
 • véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére;
 • javaslatot tesz a testnevelés és sport céljait szolgáló költségvetési előirányzat nagyságára, továbbá a költségvetési rendeletben megállapított támogatás felosztására, a városi sportegyesületek önkormányzati támogatására, és figyelemmel kíséri annak felhasználását;
 • javaslatot tesz az önkormányzati sport, és sport jellegű intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére;
 • javaslatot tesz sportrendezvények szervezésére, támogatására;
 • figyelemmel kíséri a városban működő sportszervezetek szakmai munkáját;
 • együttműködik a városi sportfeladatok végrehajtásában érdekelt más állami, társadalmi és egyéb szervekkel;
 • javaslatot tesz nemzetközi sportkapcsolatok létesítésére és azokat figyelemmel kíséri;
 • javaslatot tesz a város sportéletének gazdagítását szolgáló pályázatok kiírására;
 • kapcsolatot tart a sport területén működő sportegyesületekkel, sportszervezetekkel;
 • ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező, sporttal kapcsolatos gazdasági társaságokban folyó szakmai munkát;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnokok kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít a sportot érintő kérdésekben;
 • a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat által benyújtásra kerülő sportügyekkel kapcsolatos európai uniós és egyéb pályázatokat.
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott sport kiadások felhasználásáról.

3. A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság idegenforgalommal kapcsolatos feladatkörében eljárva:

 • kezdeményezi a városi intézményhálózat adta lehetőségek idegenforgalmi célú hasznosítását;
 • javaslatot tesz, illetve véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok idegenforgalmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat, előterjesztéseket;
 • kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti az idegenforgalom fejlesztése érdekében más önkormányzatokkal kötendő megállapodások, szerződések tervezetét;
 • figyelemmel kíséri a testvérvárosi szerződések tervezetét, értékeli a testvérvárosokkal kötött szerződések végrehajtásának alakulását, valamint javaslatot tesz új testvérvárosi kapcsolatok létrehozására;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek és a tanácsnokok kezdeményezésére javaslatot tesz a testvérvárosi és egyéb delegációk összetételére, biztosítja e döntések nyilvánosságát;
 • a város arculattervezésére vonatkozó javaslatokat, terveket véleményezi, megvizsgálja alkalmazhatóságukat, és javaslatot tesz ennek alapján a megvalósításra;
 • jóváhagyja a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról, tapasztalatairól szóló éves beszámolót. 
Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Képviselői Iroda

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.07.17. 09:38