Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság

2023.06.17. 15:34

A bizottság összetétele és feladatai:

 

Lésztám: 9 fő 

 

Elnök: Putz Attila, városi képviselő

 

Tagok:

 1. Dr. Czeglédy Csaba, városi képviselő
 2. Dr. Melega Miklós, városi képviselő
 3. Koczka Tibor, városi képviselő
 4. Németh Ákos, városi képviselő
 5. Horváth Csaba, nem képviselő tag
 6. Kozma Gábor, nem képviselő tag
 7. Lukács Dániel, nem képviselő tag
 8. Tendliné Dabasi Mónika, nem képviselő tag

Feladatok:

1. A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság látja el a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottsági feladatokat.

2. A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság oktatási feladatai körében:

 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott oktatási kiadások felhasználásáról;
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott oktatási tartalék felhasználásáról;
 • elkészíti, illetve véleményezi a Közgyűlés által tárgyalt, a köznevelési feladatellátással kapcsolatos előterjesztéseket;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek kezdeményezésére nevelési és oktatási kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít;
 • a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság számára előzetesen véleményezi a benyújtásra kerülő, köznevelést érintő európai uniós, és egyéb pályázatokat;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat által fenntartott óvodák és a Köznevelési GAMESZ, működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását;
 • kapcsolatot tart érdekképviseleti szervezetekkel, kölcsönösen megállapítják együttműködésük tartalmát és kereteit;
 • előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az óvodák és az önkormányzat által működtetett iskolák névhasználatára vonatkozó javaslatot;
 • közreműködik az oktatásért felelős miniszter által készített megyei szintű feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv – melynek része a megyei szakképzési terv – elkészítésében, és előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi azt;
 • dönt az óvodai csoportok száma, csoportlétszámok meghatározása tárgyában;
 • előkészíti óvodák alapításával, összevonásával, megszüntetésével kapcsolatos tervezetet;
 • meghatározza az óvodavezetői pályázatok feltételeit, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megbízásokra;
 • engedélyezi az óvodákban a maximális csoport-, létszám túllépését a nevelési év indításakor;
 • dönt az óvodák felvételi körzetéről, az óvodák nyári, és az általánostól eltérő nyitva tartásáról;
 • értékeli az óvodák pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai – szakmai munka eredményességét;
 • ellenőrzi az óvodák pedagógiai programját, házirendjét és Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 • dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról;
 • jóváhagyja az óvodai pedagógus-továbbképzési programot;
 • előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az állam által fenntartott köznevelési intézmények alapítására, megszüntetésére, átszervezésére, feladatának vagy tevékenységi körének megváltoztatására, nevének megállapítására vonatkozó tervezetet;
 • előzetesen a Közgyűlés számára véleményezi az általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezetet;
 • elbírálja a Petz-ösztöndíjra vonatkozó kérelmeket, és jóváhagyja a „Szombathely visszavár” programmal kapcsolatos beszámolókat;
 • javaslatot tesz a pénzügyi többletkötelezettséggel járó Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend érvénybe lépéséhez szükséges egyetértési jog gyakorlására vonatkozóan;
 • megtárgyalja a nyári napközis tábor és az iskolai úszásoktatás előkészítéséről és lebonyolításáról szóló tájékoztatót;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat által működtetett intézményekben az intézményi tanácsok munkáját;
 • polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi a feladatköre szerinti költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, illetve más alapdokumentumát;
 • a döntésre hatáskörrel rendelkező bizottság számára előzetesen véleményezi az intézményi nyersanyagnormák meghatározását;
 • jóváhagyja a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés beszámolóját;
 • megtárgyalja a vagyonkezelésbe átadott vagyon kapcsán lefolytatott tulajdonosi ellenőrzésekről készített beszámolót, és jóváhagyja a következő évi ellenőrzési ütemtervet;
 • megtárgyalja az önkormányzati óvodákban lefolytatott fenntartói törvényességi ellenőrzésekről készített beszámolót, és jóváhagyja a következő évi ellenőrzési ütemtervet.

 3. A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság kulturális és civil ügyekkel kapcsolatos feladatai körében:

 • közreműködik az önkormányzat kulturális koncepciójának kidolgozásában;
 • véleményezi a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását;
 • javaslatot tesz a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására, szobor közterületen történő elhelyezésére és áthelyezésére;
 • kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok alapítását, átalakítását vagy megszüntetését;
 • ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati kulturális intézmények és gazdasági társaságok szakmai tevékenységét;
 • polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, egyéb alapdokumentumait;
 • az önkormányzat nevében kiírja a város művészeti, kulturális életének gazdagítását szolgáló pályázatokat;
 • javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális célú előirányzatok felhasználására;
 • véleményezi a város által támogatott nagy rendezvények programtervezetét, költségvetését és részt vesz azok szervezésében;
 • a Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnok és a bizottságok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít kulturális és művészeti kérdésekben;
 • javaslatot tesz kulturális és művészeti rendezvényekre;
 • közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendelettervezetének előkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a helyi védelemről szóló rendeleteket és javaslatot tesz az építészeti emlékekre és az épített környezetre vonatkozó védettség kiterjesztésére, megszüntetésére, módosítására;
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott kulturális kiadások felhasználásáról       
 • a civil szervezetekkel kötendő kulturális megállapodásokat előkészítteti;
 • kapcsolatot tart a lakosság önszerveződő közösségeivel, kezdeményezi a velük való együttműködést, és előkészíti, véleményezi az együttműködésre vonatkozó megállapodások tervezetét;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat és a társadalmi szervezetek közötti kapcsolattartást, együttműködést;
 • előkészíti és véleményezi a társadalmi szervezetek által átvállalható önkormányzati feladatellátást, illetve az e tárgyban megkötendő megállapodások tervezetét;
 • javaslatot tesz társadalmi szervezetek támogatására;
 • véleményt nyilvánít a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása tárgyában;
 • az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott összeghatárig a részére meghatározott civil alap terhére dönt a társadalmi szervezetek, illetve az általuk rendezett programok támogatására meghatározott előirányzatok felhasználásáról, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását;
 • elfogadja a civil cselekvési tervet és az arról szóló beszámolót;
 • jóváhagyja a civil fórum ügyrendjét és módosításait;
 • megtárgyalja a települési értéktár működésének beszámolóját;

4. A Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság ifjúsággal kapcsolatos feladatai körében:

 • részt vesz az önkormányzat ifjúságpolitikájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítását;
 • kapcsolatot tart az országos, regionális és helyi szervezetekkel, hivatalokkal, a megyei rendőr-főkapitányság ifjúságvédelmi csoportjával, bírósággal, társadalmi szervezetekkel;
 • javaslatot tesz az ifjúság, a diákság, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésre;
 • javaslatot tesz az ifjúsági területen nyújtandó önkormányzati támogatásokra;
 • javaslatot tesz és segítséget nyújt a diákönkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek szabadidős programjainak megszervezésében;
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott ifjúsági kiadások felhasználásáról.
Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Képviselői Iroda

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.07.17. 09:37