Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság

2023.06.17. 15:38

A bizottság összetétele és feladatai:

 

Létszám: 13 fő

 

Elnök: Bokányi Adrienn, városi képviselő

 

Tagok:

 1. Horváth Gábor, városi képviselő
 2. Kopcsándi József, városi képviselő
 3. Koczka Tibor, városi képviselő
 4. Putz Attila, városi képviselő
 5. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, városi képviselő
 6. Tóth Kálmán, városi képviselő
 7. Abdul – Ghafoor Hisham, nem képviselő tag
 8. György Gábor, nem képviselő tag
 9. Dr. Hargitai Bálint, nem képviselő tag
 10. Dr. Ipkovich György, nem képviselő tag
 11. Marton Zsolt, nem képviselő tag
 12. Szabó György, nem képviselő tag

Feladatok: 

1. A Gazdasági és Jogi Bizottság látja el a kötelezően létrehozandó pénzügyi bizottság feladatait, továbbá az összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi és jogi feladatokat.

2. A Gazdasági és Jogi Bizottság pénzügyi bizottsági feladatai körében:

 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét;
 • vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

3. A Gazdasági és Jogi Bizottság további, a pénzügyekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai körében:

 • szakmai szempontból véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelettervezeteket;
 • véleményezi az önkormányzati gazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseket;
 • véleményezi a tisztségviselők, a bizottságok és a Hivatal gazdasági kihatású, valamint az önkormányzat vagyonát érintő javaslatait, előterjesztéseit;
 • véleményezi és ellenőrzi a közüzemi és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységét;
 • véleményezi az önkormányzati gazdasági társaság, vagy intézmény alapítását, átalakítását, illetve megszüntetését;
 • véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek vagy a tanácsnokok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít gazdasági, vagyoni és pénzügyi kérdésekben;
 • figyelemmel kíséri és ellenőrzi a privatizációs folyamatokat;
 • véleményezi az önkormányzati vagyont érintő vállalkozások működését;
 • ellenőrzi az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységeket;
 • közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásában;
 • megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;
 • javaslatot tesz téma-, cél- és utóvizsgálatok megtartására;
 • javaslatot tehet a Közgyűlésnek hitel felvételére, céljának és nagyságának meghatározására;
 • javaslatot tesz a polgármesternek az átmenetileg szabad pénzeszközök 1-3 hónap közötti lekötésére, illetve felhasználására, amely javaslattételi jogát két bizottsági ülés közötti időszakban – az utólagos tájékoztatás kötelezettségével – a bizottság elnöke útján gyakorolja;
 • jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök három hónapon túli lekötését;
 • véleményezi a helyi adókkal összefüggő, továbbá az adócímkék meghatározására vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket;
 • véleményt nyilvánít Szombathely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló hatályos rendeletben meghatározott elővásárlási joggal terhelt ingatlan esetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása kérdésében;
 • megtárgyalja és elfogadja a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztatót;
 • polgármesteri jóváhagyás előtt véleményezi a feladatköre szerinti költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, egyéb alapdokumentumait;
 • dönt az intézményi nyersanyagnormák meghatározása tárgyában;
 • jóváhagyja az alapítványi beszámolókat;
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel;
 • dönt a költségvetési rendeletben részére meghatározott gazdasági, vagyongazdálkodási, városfejlesztési és városüzemeltetési előirányzatok felhasználásáról;
 • jóváhagyja az önkormányzat vagy intézményei által benyújtásra kerülő európai uniós, és egyéb pályázatokat, amennyiben azok önrészt nem igényelnek;
 • jóváhagyja az önkormányzat által az éves költségvetés terhére megrendelt megvalósíthatósági és szakértői tanulmányokat;
 • az Egészségügyi Szakmai Bizottság javaslata alapján jóváhagyja a rendelési időt;
 • jóváhagyja a Hulladékgazdálkodási Társulás működési beszámolóit.

4. A Gazdasági és Jogi Bizottság jogi, továbbá vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos feladatai körében:

 • véleményezi a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelettervezetét és figyelemmel kíséri annak hatályosulását, indokolt esetben indítványozza módosítását vagy kiegészítését;
 • véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét;
 • jogi szempontból felülvizsgálja az önkormányzati szerződés-tervezeteket;
 • törvényességi szempontból felügyeli az önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntések Hivatal által történő előkészítését és végrehajtását, e körben célvizsgálatot kezdeményezhet;
 • megtárgyalja a jegyző beszámolóját a Hivatal hatósági munkájáról és a törvényesség helyzetéről;
 • véleményezi a Hivatal belső szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot;
 • véleményezi az önkormányzati intézmények, az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait és annak módosításait;
 • véleményezi az alapítványok alapító okiratát, amelyben az önkormányzat alapítóként vagy csatlakozóként vesz részt;
 • ellátja a Közgyűlés működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazásokat;
 • az Mötv. alapján kijelölt bizottságként (a továbbiakban: kijelölt bizottság) előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, és méltatlansági ügyeket, előkészíti továbbá a Közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket;
 • felkérésre vagy saját kezdeményezésre részt vesz az önkormányzatot érintő jelentősebb polgári jogi szerződések előkészítésében, a jogügyletekben szakmai véleményt nyilvánít;
 • az önkormányzat polgári peres ügyeiben szakmai véleményt nyilváníthat;
 • állást foglal a hatályos jogszabályok, az SZMSZ, vagy az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban felmerült kérdésekben;
 • állást foglal a Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatási és rendészeti feladatokban;
 • a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester az alpolgármesterek, a jegyző és aljegyző kezdeményezésére szakvéleményt nyilvánít jogi kérdésekben;
 • állást foglal a közgyűlési bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközések kérdésében;
 • az Mötv. alapján kijelölt bizottságként ellátja a polgármester, valamint a települési képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésével és ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;
 • jóváhagyja az éves költségvetés terhére igénybe vett polgármesteri, önkormányzati szakértők megbízási szerződéseit.
 • megtárgyalja a közbiztonsági beszámolókat, koncepciókat.
Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Képviselői Iroda

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.07.17. 09:36