Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Álláshirdetés - pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) munkakör

2023.11.24. 11:11

 

 

A pályázat a Közszolgálati Személyügyi Központ portálján meghirdetett pályázati kiírással összhangban 2023.12.02. 12:00 óráig nyújtható be.

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A SZOMBATHELYI KÖZNEVELÉSI GAMESZ - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023. 12.29.- 2025.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas vármegye, 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok: A hatályos jogszabályi előírások betartásával a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ működtetése. Magasabb vezetői feladatok ellátása. A feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Beosztotti munkakör: A Szombathelyi Köznevelési GAMESZ feladatkörével összefüggő feladatok ellátása.  

Jogállás, Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatások minimális összegére a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekre vonatkozó 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • 18. életév betöltése;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában valamint a 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • a pályázó nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt;
 • a pályázóval szemben nem szabtak ki a Kjt. 20. § (2d) bekezdés a) pontjában meghatározott szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést, közérdekű munkát vagy pénzbüntetés, továbbá végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést;
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ fejlesztésre, vezetésére vonatkozó program;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását
 • legalább 5 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte, és adatai kezeléséhez hozzájárul, valamint, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. december 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30. 12:00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője nyújt, a 94/520-270-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve, a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal) címre történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …./2023.; valamint a munkakör megnevezését: Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgató beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.

 • Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 3. emelet 315. számú iroda) 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 28.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje.

-   https://kszkportal.ksz.gov.hu/– 2023. október 31.

-  Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) 2023. október 31.

 -  Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2023. október 31.

Dr. Nemény András
    polgármester  

 

Vissza az előző oldalra

Adatfeltöltésért felelős: Polgármesteri Hivatal - minden Osztály

Oldal tartalma utoljára módosítva: 2023.11.24. 08:43